• مزرعه بزرگ رمش
    مزرعه بزرگ رمش

    بذر انواع محصولات

راهنمای کاربردی پرورش ذرت

| |

نام انگلیسی: corn نام علمی: Zea mays مکان مناسب ذرت : ذرت یک گیاه زراعی بوده و به نور مستقیم آفتاب در کل روز احتیاج دارد خاک مناسب ذرت: خاک های سبک و... بیشتر

راهنمای کار بردی پرورش گوجه فرنگی

| |

نام انگلیسی: tomato نام علمی: Solanum lycopersicum مکان مناسب گوجه فرنگی: گوجه فرنگی به نور مستقیم آفتاب در تمام روز احیاج دارد و مکان های نیمه سایه تا سایه برای رشد گوجه فرنگی... بیشتر