• مزرعه بزرگ رمش
    مزرعه بزرگ رمش

    بذر انواع محصولات

راهنمای پرورش گوجه فرنگی

| |

گروه تناوب کشت سولاناسه Solanaceae (سیب زمینی و خانواده گوجه فرنگی) خاک نیاز به خاک غنی دارد.قبل از کشت با کمپوست یا کود دامی مخلوط شود موقعیت آفتاب کامل مقاومت به سرما ندارد... بیشتر