بامیه قرمز کبود not rated 3,000 تومان انتخاب گزینه ها