• مزرعه بزرگ رمش
    مزرعه بزرگ رمش

    بذر انواع محصولات

راهنمای کار بردی پرورش گوجه فرنگی

| |

نام انگلیسی: tomato نام علمی: Solanum lycopersicum مکان مناسب گوجه فرنگی: گوجه فرنگی به نور مستقیم آفتاب در تمام روز احیاج دارد و مکان های نیمه سایه تا سایه برای رشد گوجه فرنگی... بیشتر